တွၼ်ႈၸုင်ၸႂ်

တွၼ်ႈၸုင်ၸႂ်

ၽွၼ်းလီလႆႈမႃး

ၽွၼ်းလီလႆႈမႃး
ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉမၢဝ်း ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်
Thursday, 13 August 2015

ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉမၢဝ်း ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 4-ဢိူင်ႇ လႄႈ ၵွၼ်းဢိူင်ႇ၊ ႁူဝ်ၸုမ်းဢိူင်ႇ၊ သမႃႇထိ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈၼႃႈဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸတ်းၽႅၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ တိၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃ...

Readmore

 

Newsletter

Please enter your email and click submit to subscribe to our newsletter

ထတ်းလိူၵ်ႈ

 
 

ၵၢၼ်တိုတ်းယႃႈ

RCSS/SSA ပိုတ်ႇႁူင်းတိုတ်းယႃႈၼႂ်းၼႃႈတီႈ တိုတ်းယႃႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း
Thursday, 10 January 2013

RCSS/SSA ပိုတ်ႇႁူင်းတိုတ်းယႃႈၼႂ်းၼႃႈတီႈ တိုတ်းယႃႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႇလသီႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသို...

ၵၢၼ်လေႃႇၽဵဝ်ႈႁူင်းႁုင်ယႃႈ

SSA Raids Pa-O Militia Unit’s Drug Refinery
Monday, 10 September 2012

SSA Raids Pa-O Militia Unit’s Drug Refinery

On 28 February from 11 am to 6 pm, the SSA troops launched a raid on 3 drug...

Sample photo