You are here: Home ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ေၶႃႈပုိၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ႄလႈၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၵူႈမူိင်းမူိင်း

ေၶႃႈပုိၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ႄလႈၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၵူႈမူိင်းမူိင်း


ထုိင်မႃးဝၼ်းထီ့ 26 June 2013, ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ႄလႈၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၵူႈမူိင်းမူိင်း ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆ့ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိင်ႈတႆး ငိၼ်းၸူမ်းသူိဝ်းၸွမ်း ပူၵ့်ၵူဝ်ႇၵူၼ်း၊ ၸုမ်း ႄလႈလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ၸူိဝ်းဢဝ်ၸႂ်သႂ်ႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ႄႁႉၵင်ႈေၽးၶဵၼ်လူင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈမႃးၼၼ့် ႄတ့ႄတ့ယူႇ။ ၵၢၼ်သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆ့ ပဵၼ်ဝႆ့ေၶႃႈလမ်ႇလွင်ႈေၶႃႈၼုိင်ႈ ၼႂ်းေပႃႇလသီႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်း ၸုိင်ႈတႆးဝႆ့ႄလႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိင်ႈတႆး လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈ ႄလႈႄႁႉၵင်ႈေၽးၶဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးသုိပ်ႇသုိပ်ႇ ေတႃႇထုိင်ယၢမ်းလဵဝ်။

သုိပ်ႇလူ