ၵၢၼ်ထတ်းသၢင် ၶူင်းၵၢၼ် ၽုၵ်ႇတႅၼ်းတၢင် တူၼ်ႈယႃႈ ႄလႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ် RCSS ႁဵတ်းသၢင်ႈတင်း UNODC ႄလႈ လူင်ပွင်ၸုိင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ

ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းဢၼ် RCSS ၶတ်းသၢင်ႈတႃႇေၽႃႇၼမ်ႉတူဝ် ၵၢၼ်ႁူမ်ႈမုိဝ်း ၶူင်းၵၢၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ လႆႈႁၼ် ေၶႃႈတူၵ်းလူင်း မီးဝႆႉၼူိဝ်ၽုိ$ၼ်ေၸႈၵူၺ်း၊ ယဝ်ႉေၵႃႈ လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ်ၶႂ်ႈႁူမ်ႈမုိဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်။

RCSS ဝႆႉၽူႈၵပ်းသၢၼ် တႃႇႁူမ်ႈမုိဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတႅၼ်းႄလႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မီးမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း (1) ပီေသ ပႂ်ႉၵပ်းသုိပ်ႇ CCDAC တင်း UNODC ေသတႃႉ ေတႃႇထုိင်မူိဝ်ႈလဵဝ် ၽၢႆႇ CCDAC ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၵပ်းသၢၼ်မႃးၶုိၼ်းၸူိင်ႉႁုိဝ်။ ဢၼ်ၼႆႉေၵႃႈပဵၼ် လွင်ႈတုမ်ႉတူိဝ်ႉဢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈမုိဝ်းၵၼ် သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ၼုိင်ႈယဝ်ႉ။

ၽုိၼ်လိၵ်ႈၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ၽုိၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႉဝႆႉေၶႃႈလူပ်းလင် ဢၼ်ႄၼဝႆႉၽၢႆႇၼူိဝ်ၼႆႉေသ မွၵ်ႇလၢတ်ႈႄၼ တၢင်းၶတ်းၸႂ်ၸူိဝ်း ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိင်ႈတႆး (RCSS) ေတလူင်းမုိဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇ တႅၼ်းတၢင်တူၼ်ႈယႃႈ ႄလႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်တင်း UNODC ႄလႈ လူင်ပွင်ၸုိင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ၸွမ်းလူၺ်ႈေၶႃႈတူၵ်းလူင်းၵၢၼ်ၵုိတ်းယုိဝ်း။ ၸဵမ်မူိဝ်ႈလႆႈေၶႃႈ တူၵ်းလူင်းၵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ႁုိင်မႃးပီပၢႆယဝ်ႉ ၶူင်းၵၢၼ်လႆႈမီးလွင်ႈထူိင်းထူိဝ်ႉႁုိင်ၼၢၼ်း ယွၼ်ႉပူိဝ်ႈၽၢႆႇလူင် ပွင်ၸုိင်ႈၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမုိဝ်း။ တူဝ်ထူပ်းဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်တုမ်ႉတူိဝ်ႉ ၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ။ သုိပ်ႇဢၢၼ်ႇတဵၵ်း

သုိပ်ႇဢၢၼ်ႇတဵၵ်း  

ၵၢၼ်ထတ်းသၢင် ၶူင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတႅၼ်းတၢင်တူၼ်ႈယႃႈ ႄလႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

 

 

  • Written by RCSSANC
  • Hits: 1125
Journey of RCSS Anti-Narcotic Activities

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇပပ့် “ၶၢဝ်းတၢင်းလွင်ႈတူင့်ၼိုင် ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်” ပီႊ 2013

ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢဝ်ဢွၵ်ႇပပ်ႉမႂ်ႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ “ၶၢဝ်းတၢင်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး” ပီႊ 2013 သၢမ်ၽႃႇသႃႇ တႆး မၢၼ်ႈ ဢင်းၵိတ်း။ ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းပႃးတင်း ၶေႃႈမုၼ်းၵႅမ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်သေ တေမီးပႃးၵၢၼ်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၼ်း လႄႈဢွင်ႈတီႈ ပႆႇလႆႈမၵ်းမၼ်ႈ။

ပပ့်ၼႆ့ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈတူင့်ၼိုင် ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈၼႃႈ ပႆႇၵိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ ၽွင်းယၢမ်းၵိုတ်းယိုဝ်း။ ၽၢႆႇသိုၵ်းတပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈတႄႇတိုၵ်းတေႃး ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈၽဵဝ်ႈသိမ်း ႁူင်းႁုင်တူမ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် လၢႆလၢႆႁူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆးထႆးမႃး တင်ႈတႄႇ ၼႂ်း ပီႊ 1999 သေ၊ ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈတမ်းဝၢင်း ပေႃႇလသီႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇၵေႃႇတင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်း ပီႊ 2000 ၼၼ့်မႃး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ပဵၼ်ၽေးၶဵၼ်လူင် ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး၊ ပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်ၸမ်တူဝ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းထီႉသုတ်း ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းလူႉသုမ်းၵူႈပိူင်၊ သင်ဝႃႈဢမ်ႇတိုၵ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈလႆႈၼႆၸိုင် မၼ်းပဵၼ် ၽေးၶဵၼ်လူင် ပုၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းလုမ်ႈၾႃႉ တင်းလၢႆပႃးယဝ်ႉ။

ၽွင်းယၢမ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇၽႃႈဝၢင်းဝႆႉ ပေႃႇလသီႇၽဵဝ်ႈမူၺ့် ယႃႈမဝ်းၵမ်ယိုင်ႈဝႆႉပဵၼ် ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်တေ ႁဵတ်းၽွင်းယၢမ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၼႆႉလႄႈ ဢၢၼ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ဢိၵ်ႇၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၸဵမ်ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းသေ ၶတ်းၸႂ် ဢဝ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၵူႈလၢႆးလၢႆးသေ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။


ပပ့် “ၶၢဝ်းတၢင်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်း ၵမ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး” ၼႆႉ ဢဝ်လွင်ႈ တူင့်ၼိုင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်လႆႈ တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈတုမ်ၵၼ် ပဵၼ်ပပ့်ဢွၼ်ႇ တႃႇပိုၼ်ၽႄႈလႄႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ယူႇယဝ့်။


ပပ့် “ၶၢဝ်းတၢင်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်း ၵမ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး” ၼႆႉ ဢဝ်လွင်ႈ တူင့်ၼိုင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်လႆႈ တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈ တုမ်ၵၼ်ပဵၼ်ပပ့်ဢွၼ်ႇ တႃႇပိုၼ်ၽႄႈလႄႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ယူႇယဝ့်။


ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ့် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလူင် ၵူႈၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလူင် တင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လူင် ၸိုင်ႈမိူင်းဝႆႉလႄႈ တႃႇႁႂ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ပေႃးႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ ၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ႁဝ်းၼၼ့် ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸင်ႇတေမွတ်ႇႁၢႆၵႂႃႇလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸင်ႇလႆႈတိုၵ်းသူၼ်းပႃး ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းတေႃႇၵၼ် လႄႈႁူမ်ႈ မိုဝ်းၵၼ် ၵေႈၶႆ ပၼ်ႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁၢၼ့်တေႃႇ ပေႃးမွတ်ႇႁၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းႁႃလွၵ်းလၢႆးၵေႈၶႆ ပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်မိူင်းၼၼ့် မိူဝ်ႈမိူဝ်ႈၵၼ်ယူႇယဝ့်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

 

 

  • Written by RCSSANC
  • Hits: 865