ၵၢၼ်ထတ်းသၢင် ၶူင်းၵၢၼ် ၽုၵ်ႇတႅၼ်းတၢင် တူၼ်ႈယႃႈ ႄလႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ် RCSS ႁဵတ်းသၢင်ႈတင်း UNODC ႄလႈ လူင်ပွင်ၸုိင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ

ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းဢၼ် RCSS ၶတ်းသၢင်ႈတႃႇေၽႃႇၼမ်ႉတူဝ် ၵၢၼ်ႁူမ်ႈမုိဝ်း ၶူင်းၵၢၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ လႆႈႁၼ် ေၶႃႈတူၵ်းလူင်း မီးဝႆႉၼူိဝ်ၽုိ$ၼ်ေၸႈၵူၺ်း၊ ယဝ်ႉေၵႃႈ လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ်ၶႂ်ႈႁူမ်ႈမုိဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်။

RCSS ဝႆႉၽူႈၵပ်းသၢၼ် တႃႇႁူမ်ႈမုိဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတႅၼ်းႄလႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မီးမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း (1) ပီေသ ပႂ်ႉၵပ်းသုိပ်ႇ CCDAC တင်း UNODC ေသတႃႉ ေတႃႇထုိင်မူိဝ်ႈလဵဝ် ၽၢႆႇ CCDAC ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၵပ်းသၢၼ်မႃးၶုိၼ်းၸူိင်ႉႁုိဝ်။ ဢၼ်ၼႆႉေၵႃႈပဵၼ် လွင်ႈတုမ်ႉတူိဝ်ႉဢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈမုိဝ်းၵၼ် သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ၼုိင်ႈယဝ်ႉ။

ၽုိၼ်လိၵ်ႈၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ၽုိၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႉဝႆႉေၶႃႈလူပ်းလင် ဢၼ်ႄၼဝႆႉၽၢႆႇၼူိဝ်ၼႆႉေသ မွၵ်ႇလၢတ်ႈႄၼ တၢင်းၶတ်းၸႂ်ၸူိဝ်း ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိင်ႈတႆး (RCSS) ေတလူင်းမုိဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇ တႅၼ်းတၢင်တူၼ်ႈယႃႈ ႄလႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်တင်း UNODC ႄလႈ လူင်ပွင်ၸုိင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ၸွမ်းလူၺ်ႈေၶႃႈတူၵ်းလူင်းၵၢၼ်ၵုိတ်းယုိဝ်း။ ၸဵမ်မူိဝ်ႈလႆႈေၶႃႈ တူၵ်းလူင်းၵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ႁုိင်မႃးပီပၢႆယဝ်ႉ ၶူင်းၵၢၼ်လႆႈမီးလွင်ႈထူိင်းထူိဝ်ႉႁုိင်ၼၢၼ်း ယွၼ်ႉပူိဝ်ႈၽၢႆႇလူင် ပွင်ၸုိင်ႈၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမုိဝ်း။ တူဝ်ထူပ်းဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်တုမ်ႉတူိဝ်ႉ ၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ။ သုိပ်ႇဢၢၼ်ႇတဵၵ်း

သုိပ်ႇဢၢၼ်ႇတဵၵ်း  

ၵၢၼ်ထတ်းသၢင် ၶူင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတႅၼ်းတၢင်တူၼ်ႈယႃႈ ႄလႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်