ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၼႃႈတီႈမၢႆ(5) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်းမိူင်း တပ်ႉၵွင် 376 ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်း ၊ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈမၢႆ(5) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းယၢမ်း13:00 မူင်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26.6.2016 တီႈၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၽူႈမႃး

 ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႄႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇၽူႈတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈၽေး

ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ တေၸွႆႈၵၼ်ၵႅတ်ႇၶေ ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵႂႃႇဝႃႈၼႆသေ သိုပ်ႇၼၼ်ႉၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလူဢၢၼ်ႇၼႄ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ    

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ သပ်းလႅင်းၼႄႁူဝ်ယွႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်တီႉၺွပ်းသိမ်းလႆႈၼႂ်းၼႃႈတီႈမႃးၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

1/ တပ်ႉၵွင် 365 တီႉလႆႈပီ2015 ယႃႈမႃႉ 63554 မဵတ်ႉ။

2/ တပ်ႉၵွင် 376 တီႉလႆႈပီ2016 ယႃႈမႃႉ 184706 မဵတ်ႉ။

3/ ၼမ်ႉၶႅင်ၼိုင်ႈၵီးလူဝ်း။

4/ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉ 16 ပွၵ်ႈ။

5/ တီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် 19 ၵေႃႉ။

ႁူဝ်ႁုပ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်လႆႈၽဝ်ၵႂႃႇဝၼ်းထီႉ26.6.2016တီႈၼႃႈတီႈမၢႆ-5 -

1. ယႃႈမႃႉ247260မဵတ်ႉ။

2. ၼမ်ႉၶႅင်ၼိုင်ႈၵီးလူဝ်း။

ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆပၢင်ၵႅဝ်ႈမီးၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00မူင်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

 

  • Written by SN
  • Hits: 351

ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ၵူၼ်ႈမိူင်းမိူင်း

ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႆႈၸတ်း ၸတ်းပဵၼ်ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ၵူၼ်ႈမိူင်းမိူင်း တီႈပၢင်မၢႆ-2 မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း  ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈၵူၼ်း 1,788 ၵေႃႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵႅဝ်ၼႆႉ တႄႇၸတ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30-မူင်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 June 2016 မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႆႈတၢင်ႇၼႄသၢႆမၢႆ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉ ၽူႈၶပ်ႉပၢင် လူဢၢၼ်ႇၼႄ ၶပ်ႉမၢႆပၢင်ၵႅဝ်ႈ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ၽွၼ်း ဢွၼ်ၼမ်းၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ တင်းသဵင်ႈ ၼပ်ႉယမ် 2-ပိူင်။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ  ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ၸဝ်ႈၶိူဝ်းငိုၼ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ လႄႈ သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈလႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵႂႃႇဝႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးၵူႈပီႊ ၼင်ႇဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း ပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ လုမ်ႈၾႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉပႃးၼႂ်းပေႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း ၶေႃႈထိ 5 ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈၵေႃႉ လူဝ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶတ်းၸႂ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်ႉၼႆႉ ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၶဝ်ႈ လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႇႁႄႉၵင်ႈပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းထိုင်တီႈလႆႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ    လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသူင်ႇသင်ႇ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်  ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈလူဢၢၼ်ႇၼႄ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီးၵူႈမိူင်းမိူင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၵႂႃႇ 3-ၶေႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆပၢင်ၵႅဝ်ႈမီးၼၼ်ႉသေ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ သိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢိုတ်းသိမ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း သိုပ်ႇဢွၼ်ၼပ်ႉယမ် 3-ပိူင် သေ “မႂ်ႇသုင်မိူင်းတႆး” ပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ 
 
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

http://taifreedom.com/shan/index.php/news/drugs/2395-2016-06-26-05-11-51

  • Written by SN
  • Hits: 307

ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသို်ၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။

 

ၼႂ်းလုမ်းၾႃႉမီးဝႆႉ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26.6.2015 ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မီးပေႃႇလသီႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ လႆႈၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီႊ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇတီႈ ပၢင်ႇမၢႆ(2) ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။

 

 

ၼႂ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ မီးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ဢိၵ်ႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ သို်ၵ်းႁၢၼ်တင်းသဵင်ႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီး 3875 ၵေႃႉသေ လႆႈတႄႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 10:00မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

 

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သို်ၵ်းၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႂႃႇဝႃႈ “ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ RCSS လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီႊပီႊ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း လႄႈလုမ်ႈၾႃႉ ပေႃးတေႁူႉၸွမ်း လႆႈပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ဢၢင်းၵိတ်ႉ ဢဝ်မႃးၽေႈမိူင်းၶေႇ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸွမ်းသို်ၵ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆး ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈ200 ပီႊၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမၼ်း ၵိုတ်းဝႆႉယူႇမိူင်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ 1.ၵူၼ်းမိူင်းၶၢမ်ႇတၢမ်ႇတူၵ်းသုမ်း ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇမႃး ယွၼ်ႉမၼ်း၊ 2. ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸုပ်ႇလိူတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ 3.သို်ၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းတေႃႇသူႈၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး၊ ၵွပ်ႈၽွၼ်းႁၢႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႄႈ RCSS ႁဝ်းၸင်ႇလႆႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မႃးပူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼိူဝ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈႁဝ်းႁဵတ်းမႃး ၼႄမႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်း ၵၢင်းယၢၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ယဝ်ႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢၼ်မိူင်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း မူတ်းသႂ်ၸိုၼ်ႈသႂ်ဝႆႉယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၼႃႈတီႈလႄႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ပေႃးႁူႉႁၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်မႃး ပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းမၼ်းမႃးတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

 

 

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၸဝ်ႈႁၢၼ်ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်တၢင်ႁူႉ လွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႃႈ “ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽေးလူင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းမႃးတေႉတေႉ၊ ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇမၵ်းမၼ်ႈမႃးပေႃႇလသီႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မႃး တေႃႇထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 2012 လႆႈမႃးၵိုတ်းယိုဝ်းတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၼႃႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ 1.ၵုမ်းၵမ်ပေႃႇလသီႇယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် 2.တိုၵ်း ၽဵဝ်ႈ ၵူၼ်းသူႇ၊ သမ်း၊ ၵႃႉယႃႈ ၸိိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈလၢႆၽၢႆႇၸွႆႈသူင်ႇၶေႃႈမုၼ်း ထိုင်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ တိုၼ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ် မီးတူၼ်ႈတႅၼ်းတၢင် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈတႅၼ်းတၢင်ယႃႈၼၼ်ႉ တေၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်မိူင်း သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပႃႈၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

 

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လူဢၢၼ်ႇၼႄၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ လႄႈ လူဢၢၼ်ႇၼႄၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ (3)ၽႃႇသႃႇ ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသို်ၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်းသိုၵ်းၸၢႆးႁၢၼ် လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇပၢင် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသို်ၵ်းၸိုင်ႈတႆ RCSS/SSA လၢႆလၢႆၼႃႈတီႈၵေႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်မိူၼ်ၵၼ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၼႃႈတီႈ 701 လႆႈၽဝ်ယႃႈမ ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇမဵတ်ႉပၢႆ၊ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ 379 သွင်မိုၼ်ႇမဵတ်ႉပၢႆ၊ ၼႃႈတီႈ369 ၵေႃႈသွင်မိုၼ်ႇမဵတ်ႉပၢႆ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ လႆႈၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈတီႈၽႂ်မၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

 

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မီးပေႃႇလသီႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်မႃး တင်ႈတႄႇ ၵေႃႇတင်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးမိူဝ်ႈပီႊ 1999 လိူၼ် October 2ဝၼ်း၊ လႆႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉမႃး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး၊ထႆး ၼင်ႇၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈသေ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈပီႊ 2012 လိူၼ် June 23 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ လႆႈႁပ်ႉသူး ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ႁူင်ႉၶမ်း ဢၼ်မိူင်းၸိုင်ႈထႆး မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်၊ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈလႆႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပီႊ2011 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်း လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

  • Written by SN
  • Hits: 277

ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသို်ၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။

ၼႂ်းလုမ်းၾႃႉမီးဝႆႉ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26.6.2015 ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မီးပေႃႇလသီႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ လႆႈၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီႊ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇတီႈ ပၢင်ႇမၢႆ(2) ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။ 

  ၼႂ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ မီးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ဢိၵ်ႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ သို်ၵ်းႁၢၼ်တင်းသဵင်ႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီး 3875 ၵေႃႉသေ လႆႈတႄႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 10:00မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သို်ၵ်းၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႂႃႇဝႃႈ “ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ RCSS လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီႊပီႊ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း လႄႈလုမ်ႈၾႃႉ ပေႃးတေႁူႉၸွမ်း လႆႈပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ဢၢင်းၵိတ်ႉ ဢဝ်မႃးၽေႈမိူင်းၶေႇ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸွမ်းသို်ၵ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆး ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈ200 ပီႊၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမၼ်း ၵိုတ်းဝႆႉယူႇမိူင်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ 1.ၵူၼ်းမိူင်းၶၢမ်ႇတၢမ်ႇတူၵ်းသုမ်း ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇမႃး ယွၼ်ႉမၼ်း၊ 2. ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸုပ်ႇလိူတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ 3.သို်ၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းတေႃႇသူႈၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး၊ ၵွပ်ႈၽွၼ်းႁၢႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႄႈ RCSS ႁဝ်းၸင်ႇလႆႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မႃးပူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼိူဝ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈႁဝ်းႁဵတ်းမႃး ၼႄမႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်း ၵၢင်းယၢၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ယဝ်ႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢၼ်မိူင်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း မူတ်းသႂ်ၸိုၼ်ႈသႂ်ဝႆႉယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၼႃႈတီႈလႄႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ပေႃးႁူႉႁၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်မႃး ပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းမၼ်းမႃးတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။ 

 ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၸဝ်ႈႁၢၼ်ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်တၢင်ႁူႉ လွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႃႈ “ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽေးလူင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းမႃးတေႉတေႉ၊ ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇမၵ်းမၼ်ႈမႃးပေႃႇလသီႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မႃး တေႃႇထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 2012 လႆႈမႃးၵိုတ်းယိုဝ်းတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၼႃႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ 1.ၵုမ်းၵမ်ပေႃႇလသီႇယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် 2.တိုၵ်း ၽဵဝ်ႈ ၵူၼ်းသူႇ၊ သမ်း၊ ၵႃႉယႃႈ ၸိိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈလၢႆၽၢႆႇၸွႆႈသူင်ႇၶေႃႈမုၼ်း ထိုင်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ တိုၼ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ် မီးတူၼ်ႈတႅၼ်းတၢင် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈတႅၼ်းတၢင်ယႃႈၼၼ်ႉ တေၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်မိူင်း သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပႃႈၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လူဢၢၼ်ႇၼႄၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ လႄႈ လူဢၢၼ်ႇၼႄၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ (3)ၽႃႇသႃႇ ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ 

 ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသို်ၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်းသိုၵ်းၸၢႆးႁၢၼ် လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇပၢင် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။


ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသို်ၵ်းၸိုင်ႈတႆ RCSS/SSA လၢႆလၢႆၼႃႈတီႈၵေႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်မိူၼ်ၵၼ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၼႃႈတီႈ 701 လႆႈၽဝ်ယႃႈမ ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇမဵတ်ႉပၢႆ၊ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ 379 သွင်မိုၼ်ႇမဵတ်ႉပၢႆ၊ ၼႃႈတီႈ369 ၵေႃႈသွင်မိုၼ်ႇမဵတ်ႉပၢႆ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ လႆႈၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈတီႈၽႂ်မၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မီးပေႃႇလသီႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်မႃး တင်ႈတႄႇ ၵေႃႇတင်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးမိူဝ်ႈပီႊ 1999 လိူၼ် October 2ဝၼ်း၊ လႆႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉမႃး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး၊ထႆး ၼင်ႇၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈသေ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈပီႊ 2012 လိူၼ် June 23 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ လႆႈႁပ်ႉသူး ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ႁူင်ႉၶမ်း ဢၼ်မိူင်းၸိုင်ႈထႆး မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်၊ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈလႆႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပီႊ2011 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်း လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်။ 


တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

http://www.taifreedom.com/shan/index.php/joomla/rave-blog/1448-2015-06-26-15-18-43

  • Written by SN
  • Hits: 714

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26/06/2012 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီးငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း မိူဝ်ႈယၢမ်း 12:00 မူင်း၊ မီး ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶိူဝ်းငိုၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း သီႇရီႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 1၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းသၢႆသိုၵ်း/ တပ်ႉသိုၵ်း၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ သၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 1177 ၵေႃႉ။
ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶိူဝ်းငိုၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ လွင်ႈလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ပၢင်ၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ သပ်းလႅင်း လွၵ်းတွၼ်ႈ တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႇလသီႇ ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးမီး၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် မူၺ်ႉမွတ်ႇႁၢႆလၢႆ ၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸိုင်ႈတႆး။

ၸဝ်ႈဝၼ်းလီ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး လႆႈလူဢၢၼ်ႇၼႄ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉလႄႈ လိၵ်ႈဢၼ် ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁပ်ႉသူး ဢၼ်ပဵၼ် တီႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းထႆး ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၽီႉၵျိတ်ႇ ၵုၼ်းလဝၼိတ်ႉယ် မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်၊ ၸၢႆးဢွင်ႇလၢတ်ႉ လူဢၢၼ်ႇၼႄ ၽႃႇသႃႇထႆး၊ ၶူႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၢႆးသႅင်တိပ်ႉ လူဢၢၼ်ႇၼႄ ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈသေ ၸဝ်ႈၶူး ဢုၵ်ႉတမ လႆႈပၼ် ဢေႃးဝႃႇတတီႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းသီႇရီႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 1 မွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ် ၵႂၢမ်းႁူႉ တီႈၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမေႃႁူႉလွင်ႈ ၽေးၶဵၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် လွင်ႈဝႃႈ ယႃႈမၼ်းပဵၼ်ၽေးတေႃႇ ၵူၼ်းၼႂ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆး၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁႂ်ႈမေႃသင်ႇသွၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဝ်းႁႂ်ႈပေႃး ဝႄႈလွတ်ႈၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႂႃႇၼႆယူႇ။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶိူဝ်းငိုၼ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပိၵ်ႉပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉသေ ပၢင်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းယၢမ်း 13:30 မူင်း။

http://taifreedom.com/index.php?option=com_content&view=article&id=510:2012-06-27-11-20-40&catid=44:drugs&Itemid=84

  • Written by RCSSANC
  • Hits: 1108