You are here: Home ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် တၢင်ယႃႈမဝ်းၵမ်

Category: ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်တၢင်တႅၼ်းယႃႈ

UNODC တေႁဵတ်းသၢင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇၽုၵ်ႇတႅၼ်းတၢင် တူၼ်ႈယႃႈၽိၼ်ႇ တီႈမိူင်းၼၢႆး လႄႈ မိူင်းပၼ်ႇ

ေပႃးထိုင် ပီႊ2014 မႃး ၼႂ်းႄၸႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးႄလႈ မိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်း (UNODC) တေႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇၽုၵ်ႇ တႅၼ်းတၢင် တူၼ်ႈယႃႈၽိၼ်ႇ ၵႂႃႇ။

ဝၼ်းထီႉ (3:12:2013) ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 9:30မူင်းၼၼ်ႉ ၽွင်းတၢင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Derrick Michel ၊ ၽွင်းတၢင်(European Union) Roland Kobia ၊ တူဝ်တႅၼ်းငဝ်ႈငုၼ်း(UNODC) ဢႅတ်ႇသ်တုၼ်ႇဢီႇလေး ၊ ၽၢႆႇ Technical UNODC ယေႃးႁၢၼ်ႇ၊ ငဝ်ႈငုၼ်းၽၢႆႇယႃႈမဝ်းၵမ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းလူင် မိၼ်ႉဢွင်ႇ လႄႈ Survey Co-ordinator ဢူးဢွင်ႇၸၢႆး ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁေႃး ၵၢမ်ႇပေႃးၸ တီႈမိူင်းၼၢႆး ၵဵပ်ႇၵပ်းလွင်ႈ တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၽုၵ်ႇတႅၼ်းတၢင် တူၼ်ႈယႃႈၽိၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ မီးမွၵ်ႈ 100ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ ၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်းႁူမ်ႈမူႇၵၼ် ယဝ်ႉၶိုၼ်း ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း တီႈဝႆႉႁိင်ႇလူင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် လႄႈတီႈၵျွင်းၽြႃးၶရိတ်ႉ ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ၵႂႃႇတူၺ်း တီႈပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၼၢႆး ၸတ်းႁဵတ်း ၊ တီႈၵွင်းမူး သၢဝ်းပႅတ်ႇသူႇ လႄႈ ဝတ်ႉၵျွင်းၶမ်းလူင် ဢၼ်မီးႁိမ်းၸမ် ပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇဢႅဝ်ႇ တူၺ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ 15:30မူင်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းသေ သိုပ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇတၢင်း ၼမ်ႉႁူးပဵတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

http://www.taifreedom.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

  • Written by
  • Hits: 1171

Category: ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်တၢင်တႅၼ်းယႃႈ

ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လူင်းပိုၼ့်တီႈလူင်ႈၼႃႈ

ၼႂ်းလိူၼ် February လႄႈ March ပူၼ့်မႃး ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လူင်းပိုၼ့်တီႈ ၼႂ်းမိူင်းပၼ်ႇ လႄႈမိူင်းၼၢႆး ႁႃထတ်းထွင်တူၺ်းဢွင်ႈတီႈ တႃႇတေတင်ႈၶူင်းၵၢၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈတႅၼ်းတၢင်ယႃႈ လႄႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်မီးဝႆ့ ၼႂ်းၵႄႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ယူႇဢႅၼ်ႇဢူဝ်ႇၻီႇၸီႇလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ။

ဝၢႆးလင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇတူၵ်းလူင်းၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၽဵဝ်ႈ မူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇငမ်းယဵၼ်ၸၼ့်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၵဵင်းတုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီ့ 19/05/2012 ယဝ့် ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီ့ 27-28/10/2012 ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇတီႈႁူင်းႁေႃးတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ့် ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ယူႇဢႅၼ်ႇဢူဝ်ႇၻီႇၸီႇလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် (9)ၶေႃႈ တႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တင်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတႅၼ်းတၢင်တူၼ်ႈယႃႈ ႁဵတ်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၼႄ တူဝ်ယၢင်ႇ လႄႈၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်။

ၼႂ်း (9) ၶေႃႈၼၼ့် ပိူင်လူင်မၼ်းပဵၼ် တႃႇ(3)ၽၢႆႇႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႄတူဝ်ယၢင်ႇ ၶူင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတႅၼ်းတၢင်တူၼ်ႈယႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးလႄႈမိူင်းပၼ်ႇ။ သင်ႁဵတ်းၼႄလႆႈၼႂ်း ပိုၼ့်တီႈ (2)ၸႄႈဝဵင်းၼႆ့ၶႅမ့်လႅပ်ႈလီငၢမ်းၸိုင် တေပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီပႃးတွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈထိုင် လႆႈပႃးမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ့်။

ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်သေ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ ဝႆ့ၽူႈတၢင်တူဝ်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈ မူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ၵပ်းသိုပ်ႇတင်းၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇလႄႈ ယူႇဢႅၼ်ႇဢူဝ်ႇၻီႇၸီႇမႃးတႃႇသေႇ။ တွၼ်ႈတႃႇႁူမ်ႈႁွမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ သင် ႁူမ်ႈတင်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈတႅၼ်းတၢင်ယႃႈလႄႈသင် ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၽွမ့် တၼ်းမႃးယူႇသေတႃႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇတႄ့ တေပႂ်ႉတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလီၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈပွင်ႇလႅင်းပၼ် တွၼ်ႈတႃႇ (3) ၽၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ် လူင်း ထတ်းသၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတီႈတႃႇတင်ႈၶူင်းၵၢၼ် ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈမိူင်းၼၢႆး၊ မိူင်းပၼ်ႇဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထီ့ 10/02/2013 ဢိင်ဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း (9)ၶေႃႈတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ့်သေ ၼင်ႇႁိုဝ် တေႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇလႆႈလီလီလႄႈၽႂ်းၽၢႆၼၼ့် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸင်ႇလႆႈ မွၵ်ႇဢဝ်ႁူဝ်ၼႃႈယူႇဢႅၼ်ႈဢူဝ်ႇၻီႇၸီႇ မိတ်ႇသတိူဝ်ႇၵျႅတ်ႇသၼ်ႇ ႁွတ်ႈလေႇထိုင်လွႆတႆးလႅင်း ႁူပ့်ထူပ်းႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းႁူဝ်ယွႆႈတႃႇလူင်းပိုၼ့်တီႈ တႄႇၼႂ်း လိူၼ် March ၵႂႃႇ။

 

 

လူင်ႈၼႃႈ မိူဝ်ႈပႆႇလူင်းပိုၼ့်တီႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်း (3)ၽၢႆႇၼၼ့်သေ ယူႇတီႈၽၢႆႇၽဵဝ်ႈ မူၺ့်ယႃႈမဝ်း ၵမ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းထတ်းသၢင်တူၺ်းပိုၼ့်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး - ၶီႈၽိုၼ့်၊ ၼွင်လႅင်၊ ၼွင်ယႃႈသႆး၊ ၼွင်ပေ၊ လွႆဢၢႆႇၸိူဝ်းၼႆ့ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼၼ်ႈ လႆႈပိုင်ႈဢိင်သူၼ်ယႃႈသေႁႃလဵင့်တွင့်၊ ၽုၵ်ႇယႃႈသေသိုဝ့်ၵိၼ်ၶဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇ တီႈတၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသေၵႂႃႇၶၢမ်းႁဵတ်းသူၼ်ယႃႈၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈမိူင်းပၼ်ႇ - ၼမ့်တႄႇ၊ ပၢင်သုၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇတေႃးသီး၊ ၵွင်းမႆ့ၵုတ်ႇ၊ ၼွင်လႅင်၊ ၼွင်သိမ်ႇ၊ မႆ့ထွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ လႆႈပိုင်ႈဢိင် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇယႃႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢမ်ႇလႆႈယူႇႁူင်းႁဵၼ်း။ ဢမ်ႇမီးမေႃယႃ။ ၼမ့်တႃႇၵိၼ် တႃႇၸႂ်ႉၵေႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ တီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးငႆႈမီးၶွၼ်ႇလႄႈ လိူဝ်သေၽုၵ်ႇ တူၼ်ႈယႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၽုၵ်ႇသင်တႄ့တႄ့ဝႃႈဝႃႈ။

လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၵူၼ်းမိူင်းထုင့်ၸိူဝ်းၼၼ့်သေ လႆႈဢဝ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆ့ပႃး။ ၶဝ်ဝူၼ့်ဝႃႈ သင်မီးၶူင်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတႅၼ်းတၢင်တူၼ်ႈယႃႈလႄႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၸိုင် တွၼ်ႈတႃႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဢမ်ႇလူတ်းယွမ်းမူၺ့်ႁၢႆၵႂႃႇၼၼ့် တိုၼ်းဢမ်ႇမီး။ သင်ၸိူဝ့်ဝႃႈႁေ့ႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ယႃ့တီႇပႅတ်ႈ တူၼ်ႈယႃႈမိူၼ်ၼင်ႇပီၸိူဝ်းပူၼ့်မႃးၸိူဝ်းၼၼ့်ၵူၺ်းၸိုင် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇယႃႈတေဢမ်ႇႁၢႆလႆႈ ယွၼ့်ပိူဝ်ႈ ၶဝ်လႆႈ ပိုင်ႈဢိင်ဝႆ့သူၼ်ယႃႈသေ ႁႃလဵင့်ၼႃႈႁိူၼ်းၼၼ့်ယဝ့်။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထီ့ 02/04/2013 လင်လူင်းပိုၼ့်တီႈထတ်းထွင်ၸွတ်ႇၸေး တီႈမိူင်းပၼ်ႇမိူင်းၼၢႆးယဝ့် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸၢႆးႁၢၼ် လႄႈၽူႈမၢႆလူင် ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း ႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းမိတ်ႇသတိူဝ်ႇၵျႅတ်ႇသၼ်ႇ ႁူဝ်ၼႃႈယူႇဢႅၼ်ႇဢူဝ်ႇၻီႇၸီႇ တီႈလုမ်းၶဝ် ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆ့ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ့်ထူပ်းၼၼ့် လႆႈဢုပ်ႇၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွၵ်းလၢႆးလႄႈၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇတေတႄႇလူင်းပိုၼ့် တီႈႁူမ်ႈၵၼ်ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဢုပ်ႇၵၼ်တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼၼ့် ဝႃႈတေလူင်းပိုၼ့်တီႈႁူမ်ႈၵၼ် ၼႂ်းလိူၼ် March ၼႆသေတႃႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းပူၼ့်မႃးထိုင်လိူၼ် April ယဝ့်။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼႆ့ မိတ်ႇသတိူဝ်ႇၵျႅတ်ႇသၼ်ႇၵေႃႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်လူင်းပိုၼ့်တီႈႁူမ်ႈၵၼ် ၼင်ႇဢၼ်ယိူင်းဝႆ့ၼၼ့် ယွၼ့်ပိူဝ်ႈဝႃႈလႆႈသိုပ်ႇပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းၵႄႈ တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈတပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဝၼ်းထီ့ 24/02/2013 ၼၼ့်သေ ၵူဝ်မၼ်းလၢမ်းထႅင်ႈၼႆယဝ့်။

http://www.taifreedom.com/battle

သိုပ်ႇသေၼၼ့် ၸင်ႇဢုပ်ႇၵၼ်ဝႆ့လုပ်ႈလၢပ်ႈဝႆ့ဝႃႈ တေလူင်းပိုၼ့်တီႈဝၢႆးလင်ပွႆးသွၼ်းၼမ့် မွၵ်ႈဝၼ်းထီ့ 28/04/2013 ။ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ မိတ်ႇသတိူဝ်ႇၵျႅတ်ႇသၼ်ႇ သိုပ်ႇမွၵ်ႇဝႃႈ တေလႆႈၵႂႃႇဢုပ်ႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ပႂ်ႉတူၺ်းၶေႃႈတွပ်ႇတီႈၼၼ်ႈၵွၼ်ႇၼႆယဝ့်။

ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈတႅၼ်းတၢင်ယႃႈလႄႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆ့ တိုၼ်းတေမီးၽွၼ်း လီတႃႇပီႈၼွင့်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇၸၢဝ်းလူၵ်ႈတင်းသဵင်ႈဢမ်ႇႁၢင့်ၼႆလႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ လႄႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၽေႃႇၼမ့်ၽေႃႇတူဝ်ၵႂႃႇၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်လႄႈယိူင်းဢၢၼ်းမီးဝႆ့ၼၼ့်ယူႇ။

 

ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

 

Category: ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်တၢင်တႅၼ်းယႃႈ

Alternative Development

Alternative Development